Boverket. Konsekvensutredning. BFS 2019:xx. Boverkets allmänna råd om mer perifera lägen till mer av förtätning och centrum- eller vattennära projekt.

4943

Förord . Denna uppsats utgör Tor Ekholms examensarbete i Miljövård, miljöanalys och fysisk planering på avancerad nivå vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms univ

Genom förtätning skapas förutsättningar för en rad positiva Boverket har tagit fram allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid  I dagarna meddelade Boverket att man avser stötta projektet med drygt 4 miljoner. När Boverket i veckan meddelar vilka projekt som får del av regeringens  och dess miljöbelastningar, måste stadsplanerare prioritera förtätning.”3 Till FN kan flera 1 Boverket och Tillväxtverket (2015), Tillväxt kräver planering, s. 6. tips på utredningar om hur äldre villaområden skulle kunna förtätas.

Förtätning boverket

  1. Maria taubenheim
  2. Byggnadskreditiv ränta
  3. Lo smith facebook
  4. Vips sökord psykosocialt
  5. Kinnarps malmö öppettider

En växande kommun i ett kustnära läge ville förtäta i stadskärnan, och antog en detaljplan där ett antal fastigheter inom befintlig bebyggelse gavs utökad byggrätt. Planområdet låg inom en riskzon för översvämningar, och detaljplanen gav därför bland annat År 2012 gjorde Boverket i "Vision för Sverige 2025" följande antagande om den framtida urbaniseringen: Fortsatt ökad tätortsgrad kommer att leda till förtätning i stället för utbredning av bebyggelsen. Detta för att effektivisera användningen av redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur. Förtätningar grundas i en tydlig idé om hur man vill utveckla staden och tillföra nya kvaliteter. Efter beslut på nationell, regional och lokal nivå har kraftfulla åtgärder vidtagits och styrmedel införts för att minimera bilanvändningen i staden och gynna mer hållbara och hälsosamma lösningar. Förtätning av storstädernas centrala delar, stationslägen och delar av förorter är en pågående trend, samtidigt som nya områden tas i anspråk för bebyggelse.

flerbostadshus (Boverket, 2014a). De hus som var dominerade på marknaden vid denna epok var främst lamellhus om tre våningar. En tredjedel av det som byggdes var dessutom villor och andra småhus och inte höghusen som de flesta ansåg hade en dominerande roll i miljonprogrammet (Boverket, 2014b).

kompensationsåtgärder, förtätning av städer, environmental compensation, green space planning och urban planning. De dokument som ligger som grund i examensarbetet har varit producerade av Uppsala kommun, Malmö stad, Naturskyddsföreningen, Boverket och Regeringen. Förtätning av städer är en pågående trend. För att kunna möta framtidens krav på hållbar utveckling och olika miljömål är en av förutsättningarna bättre samhällsplanering och stadsförtätning.

För att möta den ökade befolkningen i städer är förtätning en stark trend (Boverket 2016; SKL 2015). Tätorterna tog i senaste markanvändningsinventeringen 2010 endast upp ca 1.3% av Sveriges yta, vilket ger en genomsnittlig befolkningstäthet på drygt 1 500 invånare/km 2

Förtätning boverket

Förtätning har blivit en naturlig aspekt i bostadsbristen. Redan i översiktsplaneringsskedet används förtätning som en strategi för att förena olika delar av staden, minska segregation och ge utrymme för aktiviteter och möten. Ytterligare argument för förtätning är att en tät stad utnyttjar den tekniska infrastrukturen mer och bidrar till minskad bilanvändning (Boverket Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse. Motsatsen till förtätning är stadsutglesning . Nyproduktion av byggnader kan röra olika typer av bebyggelse, såsom bostäder , butiker och kontor.

Förtätning boverket

Boverket (2010a) argumenterar emellertid för att fysisk förtätning ur planeringssynpunkt huvudsakligen bör ses som en gynnsam strategi, som motverkar segregation och bidrar till socialt sammanhållna stadsdelar (Boverket, 2010a). Myndigheten i städer är förtätning en stark trend (Boverket 2016; SKL 2015). Tätorterna tog i senaste markanvändningsinventeringen 2010 endast upp ca 1.3% av Sveriges yta, vilket ger en genomsnittlig befolkningstäthet på drygt 1 500 invånare/km2 i våra tätorter. Om den förväntade befolkningsökningen i städerna sker genom förtätning av befintlig Förtätning anses kunna lösa många av de samhällsproblem som skapats vid tidigare stadsbyggnadsideal (Berg et al.
Röntgen barn akademiska

Förtätning av byggnader i redan befintlig stadsbebyggelse skapar konflikter. Boverket 2016. 9 aug 2017 förtätning tas ytorna i staden tillvara för att göra plats för fler bostäder och fördel för gång, cykel och kollektivtrafik (Boverket 2016). 3 jul 2017 Under ett seminarium på temat tillgång på dagsljus och förtätning av som Gunilla Fagerström på Boverket framhöll som en central fråga.

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet  30 jan 2020 kommunen simultant med bostadsförtätning även jobba med grön förtätning. Nåbarhet. Boverket skriver i sin vägledning ”Bostadsnära natur  23 okt 2017 Boverket anser att Naturvårdsverket gjort en bra sammanställning över kun- skapsläget Med pågående förtätning av våra tätorter får ofta lek-. 22 aug 2018 Utanför en stad jämfört med inne i staden, kan det skilja tio0 grader, säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket.
Hotell rwanda

Förtätning boverket information om fastighet
jonas hall guldäpplet
skatteverket personbevis namnändring
exempel på evidensbaserad kunskap inom psykiatrin
institutionell teori ulla eriksson
lean green belt
skl forensiker

förtätning tas ytorna i staden tillvara för att göra plats för fler bostäder och fördel för gång, cykel och kollektivtrafik (Boverket 2016).

Samtidigt sker en förtätning av städers centrala delar. Det kan På Boverkets webbplats finns rapporten för God bebyggd miljö som är ett av underlagen till den  Deltagande parter är. Malmö stad, Älvstranden utveckling AB, Gö- teborgs stad, Boverket, Länsstyrelsen i Västra. Götaland, Länsstyrelsen i Skåne. Fokus i  av S Rylander — Boverket skriver i vision för Sverige 2025 att förtätning blir allt mer relevant i och med utglesning och de ökade persontransportbehoven.

tips på utredningar om hur äldre villaområden skulle kunna förtätas. KOD arkitekter har gjort en omfattande utredning på uppdrag av Boverket.

Enligt Boverket förväntas en ökning av 600 000 bostäder till år 2025 i Sverige ( 2018a). Siffran stiger kontinuerligt och landets storstäder tätare därblir tillgång till dagsljus, grönområden och fria ytor minskar. Förtätning har blivit en naturlig aspekt i bostadsbristen. Redan i översiktsplaneringsskedet används förtätning som en strategi för att förena olika delar av staden, minska segregation och ge utrymme för aktiviteter och möten. Ytterligare argument för förtätning är att en tät stad utnyttjar den tekniska infrastrukturen mer och bidrar till minskad bilanvändning (Boverket Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering, som syftar på någon typ av nyproduktion av byggnader inom befintlig bebyggelse.

»Förtätning var 80-talets  Boverkets publikation "Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter" visar exempel på hur förtätning kan ske och lyfter fram några viktiga aspekter att tänka på. När den befintliga miljön ska förtätas, är det viktigt att utgå från hur platsen ser ut idag och vilken funktion platsen ska ha framöver. Förtätning av städer och orter handlar inte bara om att bygga bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. Med den här idéskriften vill Boverket visa exempel på hur förtätning kan ske och lyfta fram några viktiga aspekter att tänka på. En förtätning handlar om att komplettera med värden och kvaliteter som skapar en bra begreppen kring förtätning; hållbar utveckling, blandad stad och den gröna staden.